Kosten echtscheiding zelf bepalen? Wat kost een echtscheiding? Als jullie getrouwd zijn, moet jullie huwelijk door de rechter worden ontbonden. Welke deskundige(n) schakelen jullie in? Kiezen jullie beiden een eigen advocaat of regelen jullie de scheiding samen? Hebben jullie recht op gesubsidieerde rechtsbijstand? Op deze pagina vind je een antwoord op heel veel vragen die te maken hebben met de kosten van een echtscheiding. Zo komen ook de kosten van de Rechtbank, de fiscale gevolgen van jullie scheiding en de regels met betrekking tot de aftrekbaarheid van de kinder- en partneralimentatie aan bod. Een scheiding kost geld, daar draai ik niet omheen. Maar hoe hoog zijn nu de kosten echtscheiding? Om hier een duidelijk antwoord op te geven is een aantal zaken van belang. Op deze pagina zal ik ook puntsgewijs aangeven hoe jullie de kosten voor jullie scheiding mede zelf bepalen.

In het kort

Een van de belangrijkste factoren die bepalend zijn voor de kosten van een echtscheiding is de manier waarop het verzoek tot echtscheiding wordt ingediend. Als het besluit om te gaan scheiden door één van jullie wordt genomen zijn de kosten hoger dan wanneer jullie samen besluiten om jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap te beëindigen. Ook de keuze voor degene die de scheiding voor jullie regelt is mede bepalend voor de kosten van de scheiding. Het uurtarief van een advocaat ligt vaak hoger dan het tarief van een scheidingsbemiddelaar of –adviseur. Het tarief van Marcel Nijveld, scheidingsbemiddeling & advies is inclusief de kosten van de advocaat en griffierechten. Ik adviseer jullie op financieel, fiscaal en juridisch gebied, waardoor jullie kunnen besparen op de kosten van bijvoorbeeld een financieel adviseur of advocaat. In sommige gevallen kunnen jullie een beroep doen op een bijdrage van de Raad voor de Rechtsbijstand. De kosten van een advocaat worden dan gedeeltelijk voor jullie betaald. Zodra de scheiding eenmaal formeel is, krijgen jullie wellicht te maken met partner- en kinderalimentatie. Deze alimentatie heeft fiscale gevolgen voor zowel de betaler als de ontvanger. Per 1 januari 2015 zijn de regels met betrekking tot de kinderalimentatie gewijzigd. Hierdoor kunnen de netto lasten voor de alimentatieplichtige fors stijgen. Tot slot lees je op deze pagina hoe ik jullie help om de kosten voor jullie scheiding in de hand te houden.

Kosten echtscheiding? Eenzijdig of gezamenlijk verzoek?

Een echtscheiding in Nederland kan op verzoek van jullie samen, of op verzoek van één van jullie, worden aangevraagd. We spreken dan van een gezamenlijk óf eenzijdig verzoek tot echtscheiding. Voor beide vormen geldt een andere procedure en daarmee zullen ook de kosten verschillen. Als jullie samen besluiten om te gaan scheiden, dan kunnen jullie gezamenlijk een bemiddelaar of adviseur inschakelen die de scheiding voor jullie gaat regelen. Voor een eenzijdig verzoek werkt dit anders. Bij een dergelijke procedure stelt een advocaat namens degene die wil scheiden het verzoekschrift op. Binnen 14 dagen na het indienen van het verzoek moet de andere partner, via een deurwaarder, op de hoogte worden gebracht van het ingediende verzoekschrift. Gaat de andere partner tegen het verzoek in verweer, dan zal hij/zij ook op zoek moeten naar juridische bijstand. In de praktijk betekent dit vaak het begin van een kostbare strijd die vele maanden kan duren.

Over de kosten van een advocaat gaan helaas erg veel indianenverhalen rond. Afhankelijk van de complexiteit van jullie scheiding zal je echter al snel rekening moeten houden met een uurtarief tussen de € 175,00 en € 250,00. Lukt het jullie advocaten niet om snel tot overeenstemming te komen, dan lopen de kosten scheiding hoog op. Hoe meer uren een advocaat aan jullie scheiding moet besteden, hoe hoger de nota vanzelfsprekend wordt. Veel advocaten brengen naast hun reguliere tarief ook kantoorkosten in rekening. Het is belangrijk dat jullie hier vooraf voldoende informatie over krijgen, zodat jullie een weloverwogen beslissing kunnen nemen. Regelmatig lukt het strijdende partijen niet om afspraken te maken over allerlei belangrijke zaken tijdens de scheiding. Hierbij kun je denken aan wie er in jullie huis blijft wonen tot de scheiding definitief is én bij wie jullie kinderen gedurende deze periode verblijven. Deze zaken kunnen worden geregeld in een zogenaamde procedure voorlopige voorzieningen. Tijdens deze procedure bepaalt de rechter hoe bepaalde zaken tijdens jullie scheiding lopen. Zelfs de (voorlopige) kinder- en/of partneralimentatie kan tijdens deze procedure worden vastgesteld. Zo’n procedure schept weliswaar tijdelijk duidelijkheid, maar kost ook (veel) geld en verslechterd vaak de onderlinge verhoudingen tussen de scheidende partners.

Gesubsidieerde rechtsbijstand voor kosten echtscheiding?

Soms kunnen jullie bij een scheiding gebruik maken van een zogenaamde toevoeging, ook wel gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. Een deel van de kosten van jullie advocaat of advocaten wordt dan door de Raad voor de Rechtsbijstand betaald. Jullie betalen een eigen bijdrage, die aan de hand van de hoogte van jullie inkomen wordt vastgesteld. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage. Sinds oktober 2013 zijn de criteria om een beroep te kunnen doen op gesubsidieerde rechtsbijstand fors gewijzigd. Daardoor kunnen veel minder mensen een beroep op deze voorziening doen en is de eigen bijdrage enorm gestegen. Bij de bepaling van jullie eigen bijdrage wordt gekeken naar het gezinsinkomen en het vermogen twee jaar vóór het huidige jaar, men noemt dit ook wel het  peiljaar. In vrijwel alle gevallen is de minimale eigen bijdrage € 340,00. Boven een door de Raad voor de Rechtsbijstand vastgesteld gezinsinkomen vervalt het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand en komen alle kosten volledig voor jullie eigen rekening. Tijdens het intakegesprek zal ik jullie informeren over de inkomensgrenzen en uitrekenen of jullie eventueel in aanmerking komen voor de regeling. Is dat het geval, dan zal ik jullie doorverwijzen naar één van de met mij samenwerkende advocaten. Zij zullen dan de aanvraag voor de toevoeging verzorgen. De inkomensgegevens voor de aanvraag ontvangt de Raad voor de Rechtsbijstand rechtstreeks van de Belastingdienst.

Er bestaat veel onduidelijkheid over het nut van een rechtsbijstandsverzekering bij  een echtscheiding. In de regel vallen scheidingen niet onder de dekking van dergelijke verzekeringen, zowel niet bij scheidingen op eenzijdig als op gezamenlijk verzoek. Soms staat er in de voorwaarden een regeling dat er bij scheidingen eenmalig juridisch advies aan jullie samen wordt verstrekt. Dit gebeurt dan nagenoeg altijd schriftelijk en door een advocaat in dienst van de rechtsbijstandsverzekeraar. Niet door de advocaat of bemiddelaar die jullie scheiding regelt.

Kosten echtscheiding? Wat is verder van belang?

De kosten van een echtscheiding worden mede bepaald door eventuele externe deskundigen die jullie bijstaan voor, tijdens of na de scheiding. Hierbij kun je denken aan een financieel adviseur die jullie hypotheek regelt, jullie verzekeringsportefeuille beheert of bij wie jullie een lening hebben lopen. Hij/zij zal zeer waarschijnlijk kosten in rekening brengen wanneer hij werkzaamheden voor jullie gaat verrichten die te maken hebben met jullie scheiding. Stel dat jullie besluiten om jullie huis aan één van jullie toe te delen, dan zal de andere partner moeten worden vrijgepleit voor het uitblijven van de betalingen van rente en aflossing. Dit zogenaamde “ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid” brengt kosten met zich mee, die per tussenpersoon variëren. Bedragen van € 750,00 zijn hierop geen uitzondering. Wordt jullie huis verkocht, dan zullen jullie afspraken moeten maken over de kosten van de makelaar én de eventuele restschuld. Zeker in het jaar waarin jullie scheiding is uitgesproken kan het verstandig om de aangifte Inkomstenbelasting door een deskundige te laten verzorgen. Dat voorkomt mogelijke verrassingen achteraf. Ook deze adviseur zullen jullie zelf moeten betalen.

Tot slot zijn er nog de kosten voor de Rechtbank waar jullie scheiding wordt uitgesproken en de kosten voor de benodigde uittreksels uit de registers van de Burgerlijke Stand. De kosten voor de Rechtbank worden griffierechten genoemd en bedragen ruim € 280,00. Voor de verschillende benodigde uittreksels dienen jullie rekening te houden met zo’n € 15,00 per uittreksel.

Al met al kunnen de kosten voor een scheiding dus fors oplopen. Voor een eenvoudige procedure waarbij jullie zelf al één en ander hebben geregeld, kunnen jullie rekening te houden met advocaatkosten die variëren tussen de € 1.000 en € 1.500 per persoon. Lukt het jullie niet om samen tot afspraken te komen of loopt jullie scheiding uit op een vechtscheiding, dan zullen deze kosten verdubbelen of wellicht zelfs verdrievoudigen. De griffierechten, uittreksels en externe deskundigen komen daar dan nog bovenop.

Een echtscheiding voor € 250,00? Niet doen!

Wellicht heb je de advertenties wel gezien op het internet. Een volledige scheiding, snel en soepel geregeld voor slechts € 250,00. Ook hier geldt, goedkoop is altijd duurkoop! Vaak worden jullie geacht nagenoeg jullie hele scheiding en alle afspraken zelf te regelen, de alimentatie zelf te berekenen, de vermogensverdeling zelf op te stellen en een standaard ouderschapsplan in te vullen. Onmogelijk! De beslissing om te gaan scheiden heb jij, of hebben jullie, weloverwogen genomen. Daarbij past geen prijsstunter. Wanneer jullie eenmaal gescheiden zijn, willen jullie niets liever dan een leven opbouwen zonder elkaar. Dat kan alleen als jullie goede afspraken hebben gemaakt. Afspraken die passen bij jullie wensen, ideeën en bij jullie persoonlijke situatie. Daar neem ik, samen met jullie, de tijd voor. En dat kan helaas niet voor € 250,00.

Kosten echtscheiding via Marcel Nijveld, scheidingsbemiddeling & advies

Voorafgaand aan onze dienstverlening maak ik een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek. Dit intakegesprek is voor jullie gratis! Tijdens dit gesprek informeer ik jullie over de mogelijkheden voor gesubsidieerde rechtsbijstand en zal ik jullie veel vragen stellen over jullie persoonlijke en gezinssituatie. Ook zal ik jullie uitleggen hoe mijn dienstverlening er uit ziet en hoe mijn tarieven tot stand gekomen zijn. Marcel Nijveld, scheidingsbemiddeling & advies kent twee verschillende manieren van factureren. Ik hanteer een zogenaamd All-in tarief of een uurtarief.

Kiezen jullie voor het All-in tarief dan betalen jullie een vast bedrag. De hoogte van dat bedrag weten jullie vooraf, ongeacht het aantal uren dat ik aan jullie scheiding besteed. Dit bedrag is inclusief advocaatkosten én griffierechten. Alleen de uittreksels uit de Burgerlijke Stand komen daar nog bij. In mijn tarief is mijn volledige dienstverlening inbegrepen, zonder verrassingen achteraf. Kiezen jullie voor dienstverlening op basis van een uurtarief, dan zal ik vooraf een inschatting maken van het aantal uren dat ik verwacht aan jullie scheiding te besteden. Blijkt gedurende de procedure dat ik dit aantal uren ga overstijgen, dan zal ik jullie hierover ruim op tijd informeren.

Zoals jullie hebben gelezen kunnen scheidingen op eenzijdig of gezamenlijk verzoek worden aangevraagd. Wanneer wij praten over scheidingsbemiddeling is er altijd sprake van een gezamenlijk verzoek. Een deel van de scheidingen in Nederland vindt echter op eenzijdig verzoek plaats. In dergelijke gevallen werk ik niet voor beide partners, maar begeleiden en adviseer ik één van jullie tijdens de scheidingsprocedure. Er is dan geen sprake van bemiddeling, maar van advisering. Ook in deze gevallen ken ik een uurtarief óf een vast All-in tarief.

Echtscheiding en aftrekbaarheid belastingen

Helaas, de kosten die jullie maken voor jullie scheiding zijn niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dit geldt overigens ook voor de kosten die te maken hebben met de herziening of betaling van de alimentatie. Ook de kosten van het eventueel verweer tegen de alimentatie zijn niet aftrekbaar. De kosten van het incasseren van de alimentatie zijn wel aftrekbaar.

Tot 1 januari 2015 was betaalde kinderalimentatie onder voorwaarden aftrekbaar. De aftrekbaarheid van kinderalimentatie was onder andere afhankelijk van de leeftijd van jullie kind(eren) en een eventuele tegemoetkoming in de kosten voor de studie van jullie kind(eren). Daarbij mocht de betaler van de kinderalimentatie geen recht hebben op kinderbijslag. De maximale aftrek voor kinderalimentatie bedroeg in 2014 € 416. De partner die de alimentatie ten behoeve van de kinderen ontving, hoefde deze niet bij zijn/haar inkomen op te tellen. Vanaf 1 januari 2015 is er een nieuwe situatie ontstaan en is kinderalimentatie niet langer aftrekbaar. De ouder die de kinderalimentatie betaalt, gaat netto méér betalen. Dit kan een behoorlijke lastenverzwaring betekenen. Het wijzigen van kinderalimentatie is echter niet zomaar geregeld. Hier zal de rechter toestemming voor moeten geven. Marcel Nijveld, scheidingsbemiddeling & advies berekent de gevolgen van de wijziging voor jullie en verzorgt de eventuele procedure om de kinderalimentatie te wijzigen.

Ex-echtgenoten (of geregistreerd partners) hebben de wettelijke plicht om elkaar te onderhouden. Dit noemen we de partneralimentatie. Deze alimentatie is voor de betaler aftrekbaar. Voor de ontvanger van de partneralimentatie wordt de alimentatie als inkomen gezien en is deze belast. In de praktijk wordt er soms voor gekozen om de partneralimentatie door middel van een bedrag ineens te voldoen, een zogenaamde afkoopsom. Ook deze afkoopsom is voor de betaler aftrekbaar en voor de ontvanger belast. Let op, er is hier een heel belangrijke voorwaarde aan verbonden. De afkoopsom mag namelijk niet zijn voldaan voordat de scheiding is ingeschreven in de registers van de Burgerlijke stand. Het afkopen van de alimentatie kan ook gebeuren door bijvoorbeeld de overwaarde van jullie woning aan de alimentatiegerechtigde toe te delen. Ik zal jullie tijdens onze gesprekken uitgebreid informeren over de verschillende mogelijkheden met betrekking tot de partneralimentatie en de gevolgen hiervan in de praktijk.

De kosten van jullie scheiding bepalen jullie zelf

Ik heb het al eerder geschreven. Jullie bepalen zelf hoeveel jullie scheiding kost. Natuurlijk kunnen jullie ervoor kiezen om zoveel mogelijk zelf te regelen en de scheiding verder via het internet te laten verzorgen. Jullie zijn dan naar alle waarschijnlijkheid het goedkoopst uit. Het is daarbij wel verstandig na te gaan of jullie voldoende kennis hebben om de scheiding ook zélf te regelen. Er zijn verschillende aandachtspunten die bij een scheiding of de beëindiging van een geregistreerd partnerschap komen kijken, zowel op juridisch, financieel als fiscaal gebied. Afspraken die voor jullie mogelijk logisch en werkbaar lijken, kunnen door de fiscus heel anders worden geïnterpreteerd. Ook de wet kent vele regels die te maken hebben met het beëindigen van jullie huwelijk. Sommige van deze regels zijn dwingend recht, waarvan jullie niet af mogen wijken. Andere regels hebben een regelend karakter en geven wel ruimte om zelf afspraken te maken. Of dat verstandig is, kunnen jullie vaak moeilijk inschatten. Deskundige hulp is daarbij vrijwel altijd noodzaak.

Tijdens ons intakegesprek zal ik een inschatting maken van de werkzaamheden die ik voor jullie verricht, maar ik zal ook kijken waar jullie zelf tot goede afspraken kunnen komen. Dat scheelt mij tijd en jullie geld! Zo komen we samen met jullie tot een voor iedereen acceptabele prijs.

Tot slot, ik houd van duidelijke, eerlijke communicatie. Mijn werkwijze, tarieven en dienstverlening zijn volledig transparant. Ook met betrekking tot onze facturatie werken wij geheel transparant, zodat jullie kunnen zien hoe ik tot een tariefstelling kom.