Indexering alimentatie 2017

Vanaf 1 januari gelden de geïndexeerde bedragen voor de kinder- en partneralimentatie. Het indexeringspercentage voor 2017 is vastgesteld op 2,1%. Dit betekent dat alle kinder- en partneralimentatie per 1 januari met dit percentage wordt verhoogd.

De aanpassing moet door de alimentatieplichtige vanaf deze datum worden doorgevoerd. Het percentage waarmee de alimentatie dient te worden verhoogd wordt door de overheid vastgesteld en is gebaseerd op het loonindexcijfer.

Stel dat de alimentatie in 2016 € 200,00 bedroeg dan is dit bedrag in 2017 € 200,00 x 1,021 ofwel € 204,20. Alimentatie wordt in de regel altijd bij vooruitbetaling betaald. Dat betekend dus dat eind december/begin januari het nieuwe alimentatiebedrag in gaat.

De verjaringstermijn voor de indexatie van alimentatie is vijf jaren. Met andere woorden, wanneer er de afgelopen jaren niet is geïndexeerd kan dit tot vijf jaren terug worden geclaimd.

Scheiden en de eigen woning

Voor scheidende partners met een eigen koopwoning is het belangrijk om goed vast te leggen wat er met de woning dient te gebeuren ná de scheiding. De voorwaarden voor de verdeling moeten goed worden omschreven, om toekomstige problemen te voorkomen. Onlangs deed de rechtbank een opvallende uitspraak over het verdelen van de woning na een scheiding.

De casus: In het echtscheidingsconvenant leggen de man en vrouw vast dat de man de echtelijke woning overneemt en de vrouw wordt ontslagen uit haar hoofdelijke aansprakelijkheid. De afspraak wordt gemaakt zonder dat er duidelijkheid is of het ontslag mogelijk is. Na enige tijd blijkt dat de man de woning niet over kan nemen. De gemaakte afspraak kan hij niet nakomen. De vrouw spant een rechtszaak aan tegen de man teneinde hem te dwingen het convenant ten uitvoer te brengen. De rechter stelt de vrouw in het gelijk en veroordeelt de man tot een schadeloosstelling. Een fikse (financiële) tegenvaller voor de man.

Bovenstaande casus kan vaker voorkomen. Bij het opstellen van het convenant is het belangrijk de (on)mogelijkheden rondom de eigen woning goed te omschrijven. De afspraken moeten immers uitvoerbaar zijn. Natuurlijk had bovenstaande casus eenvoudig voorkomen kunnen worden. Tijdens de scheiding bespreek ik de eigen woning uitgebreid en reken alle mogelijkheden voor jullie uit. Pas wanneer alle mogelijkheden in kaart zijn gebracht, worden de definitieve afspraken gemaakt. Daarnaast neem ik in het convenant een paragraaf op waarmee het ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid en de voorwaarden waaronder dit gebeurt duidelijk worden vastgelegd. Ook neem ik in het convenant een artikel op waardoor er – in uitzonderingsgevallen – een heroverweging van de afspraak mogelijk is. Dat had in de bovenstaande casus een fikse schadeclaim kunnen voorkomen.

Het ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid kan ook achteraf worden geregeld. Wil je meer weten over de mogelijkheden, de kosten en de werkwijze dan kun je natuurlijk contact met mij opnemen.

Update kinderalimentatie, de praktijk.

Afgelopen vrijdag deed de Hoge Raad een belangrijke uitspraak met betrekking tot de berekening van de kinderalimentatie. In het bericht dat je vrijdag op mijn site kon lezen, heb ik kort uitgelegd wat de gevolgen van de uitspraak zijn. In dit artikel lees je aan de hand van een aantal rekenvoorbeelden wat de gevolgen in de praktijk zijn. Vooropgesteld, iedere situatie is anders. Wil jij weten welke gevolgen de gewijzigde regels voor jou hebben, dan kun je daarvoor contact met mij opnemen.

Uitgangspunt van de voorbeeldberekeningen zijn als volgt:

  • Partner 1, 45 jaar;
  • Partner 2, 42 jaar;
  • 2 kinderen, 15 en 11 jaar.

 

Rekenvoorbeelden kinderalimentatie nieuw

 

Sinds de invoering van de Wet Hervorming Kindregelingen in januari is de kinderalimentatie voor de alimentatieplichtige niet meer aftrekbaar. De stijging van de te betalen kinderalimentatie is dus netto. De stijging van de kinderalimentatie heeft ook gevolgen voor de hoogte van de eventuele partneralimentatie. Doordat de kosten voor de kinderen stijgen, daalt mogelijk de draagkracht en daarmee ook de partneralimentatie.

Na maanden van onzekerheid en onduidelijkheid over de te hanteren berekeningswijze is er nu eindelijk duidelijkheid. Deze duidelijkheid heeft echter verstrekkende gevolgen. Voor de alimentatieplichtige, maar ook voor de alimentatiegerechtigde. Het is verstandig om te informeren naar de gevolgen die deze uitspraak voor jouw situatie heeft. Om nieuwe afspraken te maken over de hoogte van de kinder- en/of partneralimentatie is overleg nodig. Jouw ex-partner zal wellicht niet mee willen werken aan een herberekening. Wanneer je contact met mij opneemt, kan ik aan de hand van de gegevens die jij beschikbaar hebt een indicatie geven van de praktische gevolgen van de wijziging. Daarna kunnen we eventuele vervolgstappen bespreken.

Kinderalimentatie 2015, belangrijk nieuws!

Vandaag heeft de Hoge Raad een erg belangrijke uitspraak gedaan met betrekking tot de vaststelling van de kinderalimentatie. De uitspraak kan zelfs tot gevolg hebben dat alle, na 1 januari 2013 vastgestelde kinderalimentaties, opnieuw moeten worden berekend.

Op 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen in werking getreden. In deze wet is de ‘alleenstaande ouderkop’ geïntroduceerd als onderdeel van het kindgebonden budget (KGB). De expertgroep die richtlijnen opstelt voor de berekening van de alimentatie heeft geadviseerd om het KGB in mindering te brengen op de kosten van de kinderen. In de praktijk betekende dit dat de alimentatieplichtige ouder veel minder of soms zelfs geen kinderalimentatie hoefde te betalen.

Door de uitspraak van de Hoge Raad vandaag ontstaat een geheel nieuwe situatie. De hoogte van het kindgebonden budget dient nu te worden meegeteld als inkomen bij de ouder die het kind verzorgt. Daardoor kan de kinderalimentatie fors stijgen. Een hogere kinderalimentatie betekent echter ook in sommige gevallen een verminderde draagkracht voor de partneralimentatie, waardoor deze naar beneden dient te worden bijgesteld. Door het verschil in de fiscale behandeling van kinder- en partneralimentatie, maar ook de duur van de alimentatieverplichting is het klakkeloos uitruilen van de alimentatie erg onverstandig.

Het is  daarom raadzaam te berekenen welke gevolgen deze uitspraak heeft voor jouw situatie. Aan de hand van een aantal door mij gemaakte proefberekeningen is het verschil in de te betalen/ontvangen alimentatie fors. Wil je weten welke gevolgen deze uitspraak voor jouw situatie heeft, neem dan contact met mij op. Dat kan telefonisch (085-4019127, lokaal tarief), per mail info@marcelnijveld.nl of per SMS/Whatsapp 06-21183390.

 

Partneralimentatie op de schop?

Er lijkt een belangrijke wijziging aan te komen met betrekking tot de hoogte en de duur van partneralimentatie. Vandaag gaat het wetsvoorstel naar de Raad van State. Drie grote partijen (VVD, PvdA en D66) steunen het voorstel. Wat verandert er?

Allereerst de huidige situatie.

Zijn jullie gehuwd en hebben jullie samen kinderen, dan is de duur van de alimentatie gemaximeerd op 12 jaar. Ditzelfde geldt ook wanneer jullie langer dan vijf jaar zijn getrouwd. Onder voorwaarden kan de ontvanger van de alimentatie om verlenging vragen, maar dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen. Zijn jullie korter dan vijf jaar getrouwd en hebben jullie geen kinderen, dan is de alimentatietermijn gelijk aan de duur van het huwelijk. Gaat de alimentatiegerechtigde hertrouwen of een geregistreerd partnerschap aan, dan vervalt de alimentatie. Tot slot is de hoogte van de alimentatie gerelateerd aan het welstandsniveau tijdens het huwelijk.

Wat verandert er?

Allereerst moet er, om in aanmerking te komen voor partneralimentatie, sprake zijn van een aantoonbaar inkomensverlies. Daarnaast wordt de duur van de partneralimentatie verkort tot de helft van het aantal huwelijksjaren, met een maximum van 5 jaar. Heeft het huwelijk korter dan 3 jaar geduurd, dan is er geen recht op partneralimentatie.

Er wordt gesproken over enkele uitzonderingssituaties. Indien een huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde  binnen 10 jaar een AOW-uitkering ontvangt, dan wordt de alimentatieduur maximaal 10 jaar. Ook geldt dat de partneralimentatie doorloopt totdat het jongste kind 12 jaar is geworden. Gaat de alimentatiegerechtigde samenwonen, hertrouwen of een geregistreerd partnerschap aan, dan blijft de alimentatie in stand. Tot slot wordt de hoogte van de partneralimentatie losgekoppeld van het inkomen tijdens de huwelijkse periode. Het uitgangspunt wordt het oorspronkelijke inkomensniveau van de alimentatiegerechtigde.

Natuurlijk is het afwachten of het wetsvoorstel in deze vorm wordt aangenomen. En zelfs wanneer dit gebeurt, zal het nog een tijd duren alvorens de wijzigingen gaan gelden. Goede alimentatieafspraken en een duidelijke en eerlijke berekening hiervan zijn vooralsnog keiharde noodzaak om jullie scheiding op een goede manier te regelen. Alimentatie, en met name partneralimentatie, vormt vaak een twistpunt tussen ex-partners. Een goede en bekwame scheidingsadviseur kan dit voor jullie voorkomen.

Kinderalimentatie, onduidelijkheid blijft.

In eerdere artikelen op onze site schreven we over de gewijzigde wet- en regelgeving met betrekking tot de vaststelling van kinderalimentatie per 1 januari 2015. Opvallend, inmiddels zijn we ruim 5 maanden verder en nog altijd is er geen enkele duidelijkheid over hoe de nieuwe wet moet worden geïnterpreteerd. Ook opvallend is het verschil in uitspraken tussen verschillende rechtbanken. Een overzicht…

Volgens de Expertgroep Alimentatienormen moet het kindgebonden budget (KGB) en de alleenstaande-0uderkop (AOK) in mindering worden gebracht op de vastgestelde behoefte van het kind. Tot zover geen onduidelijkheid. Deze ontstaat pas nadat rechtbanken op verschillende manieren met de aanbevelingen van de Expertgroep omgaan. Enkele rechtbanken volgen de zogenaamde ‘Haagse lijn’ waarbij de AOK niet wordt meegenomen in de berekeningen. Andere rechtbanken volgen deze lijn niet, waardoor er dus verschillen onstaan in de de berekeningen van de alimentatie. Verschillen die worden bepaald aan de hand van de regio waar men woont.

Er zijn inmiddels meerdere rechtzaken geweest waarin de berekening van de kinderalimentatie aan de orde werd gesteld. Een opvallende uitspraak werd gedaan in een rechtzaak waarin de rechter besloot de AOK niet mee te nemen in de berekening. De alimentatieplichtige heeft een minderjarig kind uit zijn vorige huwelijk, waarvoor hij kinderalimentatie betaalt. Uit zijn nieuwe relatie is ook een kind geboren dat vanzelfsprekend ook door hem wordt onderhouden. De rechter stelt hierbij dat de bijdrage in de kosten van het levensonderhoud voor beide kinderen gelijk moet zijn. Door de AOK mee te nemen in de berekeningen gebeurt dit echter niet. De rechter besluit de AOK niet mee te nemen in de berekeningen en verplicht de man tot het betalen van een hogere kinderalimentatie.

Vooralsnog blijft onduidelijkheid bestaan. Voor nieuwe echtscheidingen is dat vervelend, omdat de berekeningen van de kinderalimentatie (en daarmee ook de eventuele partneralimentatie) onderwerp van discussie blijven. Het is te hopen dat hierover snel duidelijkheid komt. Bij een scheiding is er al genoeg om over te discusseren…

Belangrijke update Kinderalimentatie 2015

Belangrijke update kinderalimentatie 2015, rechterlijke uitspraak. Ook Alleenstaande Ouderkop (AOK) moet in mindering worden gebracht op de behoefte. Gevolg: kinderalimentatie vervalt!

Op 10 maart jl. deed de Rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak in een zaak die verstrekkende gevolgen kan hebben voor de berekening van kinderalimentatie. In tegenstelling tot de rechterlijke uitspraak van 9 januari 2015 oordeelt de rechter in deze zaak dat de AOK wél  in mindering moet worden gebracht op de behoefte van het kind. Deze AOK en het vastgestelde Kindgebonden Budget bedragen samen meer dan de behoefte van het kind.

De rechter is van mening dat de richtlijnen, zoals deze door de Expertgroep zijn opgesteld, er voor moeten zorgen dat er “rechtseenheid” ontstaat. Met andere woorden, rechters moeten in vergelijkbare zaken eenzelfde standpunt innemen. Er is momenteel een discussie gaande rondom de AOK en de invloed daarvan op de behoefte. De rechtbank stelt echter dat er “op dit moment nog geen duidelijkheid is of er een wijziging zal komen over het al dan niet in aanmerking nemen van de AOK bij de bepaling van de behoefte”. Totdat daarover duidelijkheid is, moet de richtlijn van de Expertgroep worden gevolgd. In deze zaak betekent dit concreet dat de onderhoudsplichtige geen kinderalimentatie meer verschuldigd is, ondanks dat hij hiervoor wel voldoende financiële draagkracht heeft.

Welke gevolgen deze uitspraak zal hebben, moet natuurlijk nog blijken. Wellicht dat in deze zaak hoger beroep wordt aangetekend en de uitspraak dan anders uit zal vallen. Op dit moment biedt de uitspraak echter voldoende redenen om de hoogte van de kinderalimentatie opnieuw te laten berekenen en zal de hoogte van de alimentatie tot (hernieuwde) discussies gaan leiden.

Meer weten over de uitspraak en de herberekening van (kinder)alimentatie? Neem dan contact met ons op. Dat kan per mail aan info@marcelnijveld.nl of telefonisch 085 4019127!

 

Alimentatie zelf berekenen?

Afgelopen week stond in een regionaal dagblad een artikel over een wetsvoorstel van VVD en PvdA waarin zij de regels rondom kinderalimentatie willen versoepelen. Ouders moeten straks – als het aan de beide partijen ligt – zelf kunnen berekenen hoeveel kinderalimentatie zij moeten betalen. Verstandig? Of slaat de politiek opnieuw de plank behoorlijk mis?

In het kort

PvdA en VVD willen dat ouders straks aan de hand van een eenvoudige rekentool op internet kunnen berekenen hoeveel alimentatie zij ten behoeve van de kinderen verschuldigd zijn. Het belangrijkste doel van deze wetswijziging is dat, zo menen de betrokken politici, kinderen niet de dupe mogen worden van de scheiding van hun ouders. Daarnaast wil men het minimumbedrag voor de alimentatie verhogen naar € 50,00. Ook voor mensen met een laag inkomen. Tot slot komt de alimentatieverplichting vóór alle andere schulden.

De praktijk op dit moment

Alimentatie wordt berekend aan de hand van de zogenaamde Tremanormen. Deze normen zijn weliswaar uitgebreid maar laten – mits goed uitgelegd – weinig ruimte voor discussie. Aan de hand van deze Tremanormen wordt de hoogte van zowel de kinderalimentatie als eventuele partneralimentatie bepaald. Uiteindelijk beslist de rechter over de definitieve vaststelling van de alimentatie.

Geld (en alimentatie in het bijzonder) is regelmatig de oorzaak van onenigheid tussen gescheiden ouders. De politiek zinspeelt met dit wetsvoorstel op het zelf-oplossend vermogen van deze ouders. Echter, juist in een periode waarin zoveel emoties spelen als tijdens een echtscheiding, is dit zelf-oplossend vermogen er vaak niet. Het zelf berekenen van de alimentatie zal alleen maar tot meer vechtscheidingen leiden.

De alimentatie is nu eenmaal een heikel punt in een echtscheidingsprocedure. De betaler vindt dat hij/zij teveel betaald, terwijl de ontvanger het bedrag graag iets hoger had gezien. Alleen een duidelijke en goed onderbouwde alimentatieberekening kan discussies verminderen. Zelf de alimentatie berekenen zal bij beide partijen tot wantrouwen leiden, met alle gevolgen van dien. Het wetsvoorstel heeft volgens VVD’er Ard van der Steur ten doel om de “kans op ruzie over de kinderalimentatie te verkleinen”. De Nationale Ombudsman is het niet met hem eens.

Onze mening is duidelijk. Alimentatie berekenen is werk voor specialisten en een – door de rechter – vastgestelde alimentatie kan én mag nooit een discussiepunt vormen. Gebeurt dat wel, dan is vaak niet de hoogte van de kinderalimentatie het probleem. In de praktijk blijken er nagenoeg altijd andere redenen te zijn waarom de alimentatie niet of te laat wordt betaald. Het is belangrijker deze “problemen” op te lossen, waardoor gescheiden ouders een – voor zover mogelijk – normale relatie met elkaar onderhouden. Dat is pas écht in het belang van de kinderen.

Restschuld bij echtscheiding

De eigen woning is een belangrijk aandachtspunt bij een echtscheiding. Ondanks de aantrekkende woningmarkt staan nog altijd veel huizen “onder water”. Kortom, er is een restschuld bij echtscheiding. Blijft één van jullie in de woning wonen, dan zijn er belangrijke spelregels opgesteld door de fiscus. Ook bij verkoop zijn er echter belangrijke regels die jullie in acht moeten nemen. In dit artikel lees je meer hierover.

Hebben jullie gezamenlijk een eigen woning en gaan jullie scheiden, dan zijn er kortweg twee mogelijkheden. Of één van jullie blijft in de woning wonen of de woning wordt verkocht. In alle gevallen zijn er (fiscale) consequenties waarmee jullie rekening moeten houden. Verderop in dit artikel lees je de gevolgen wanneer één van jullie tijdelijk in de woning blijft wonen, want ook dan kijkt de Belastingdienst over jullie schouders mee.

  • Eén van jullie blijft in de woning wonen; is er een overwaarde dan moet de vertrekkende partner worden uitgekocht. Dat uitkopen kan met eigen geld (of bezittingen), maar ook met een verhoogde hypotheek. Is de hypotheek echter hoger dan de getaxeerde waarde van de woning, dan moet de vertrekkende partner zijn/haar deel van de onderwaarde aan de andere partner vergoeden. Belangrijk is dat – indien één van jullie de woning volledig in eigendom krijgt – de andere partner wordt ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. Met andere woorden, de vertrekkende partner kan niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele betalingsproblemen met betrekking tot de (voormalige) eigen woning. De eventuele overwaarde wordt door de fiscus aangemerkt als Eigenwoningreserve.
  • De woning wordt verkocht; is de woning meer waard dan het resterende hypotheekbedrag (overwaarde) dan moet dit worden verdeeld. Zijn jullie gehuwd in gemeenschap van goederen dan krijgen jullie beiden de helft van deze overwaarde. Deze overwaarde moet worden ingebracht in de hypotheek wanneer jij binnen drie jaar een nieuwe woning aankoopt. Is de woning echter minder waard dan de hypotheeksom dan staat jullie woning zogenaamd “onder water”. Hebben jullie een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie dan kan de restschuld door het NHG worden kwijtgescholden. Zonder NHG zullen jullie de restschuld moeten verrekenen op dezelfde manier als bij de verrekening van de overwaarde. De restschuld kan eventueel worden gefinancierd met een lening. Deze lening is dan gedurende 15 jaar in Box 1 aftrekbaar.

Ook is het mogelijk dat jullie woning wordt verkocht, maar dat dit niet lukt voordat de scheiding formeel is. In dergelijke gevallen blijft één van jullie zo lang in de woning wonen, maar blijven jullie beiden eigenaar. Wanneer de woning voor één van jullie niet meer als hoofdverblijf dient, dan is de rente voor de hypotheek niet langer aftrekbaar. Speciaal voor deze situatie is de Scheidingsregeling door de fiscus in het leven geroepen. Volgens deze regeling is de rente voor de voormalige eigen woning onder voorwaarden nog twee jaar aftrekbaar. Er ontstaat een complexe fiscale situatie die veel uitleg vergt.

Tijdens onze adviesgesprekken zullen we uitvoerig ingaan op de eigen woning. Vanzelfsprekend zullen we de verschillende scenario’s voor jullie in kaart brengen. Mocht je naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, neem dan contact met ons op! We zijn je graag van dienst.

Scheiden, wanneer vertel je het de kinderen?

Scheiden, wanneer vertel je het de kinderen? Een dilemma waar veel ouders mee worstelen. Ieder kind is anders en reageert op zijn/haar manier op jullie scheiding. Er zijn geen richtlijnen over wanneer en hoe jullie aan jullie kinderen vertellen dat jullie gaan scheiden. In dit artikel zullen we proberen enige achtergrondinformatie en handvatten te geven waar jullie wellicht je voordeel mee kunnen doen. Heb je vragen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Allereerst een aantal cijfers en feiten op een rij. Gemiddeld gezien zijn er jaarlijks ruim 30.000 kinderen betrokken bij een scheiding. Veel kinderen zijn tussen de 6 en 10 jaar oud wanneer hun ouders gaan scheiden. Een aantal – soms opmerkelijke – feiten op een rij:

  • Kinderen van gescheiden ouders gaan eerder samenwonen dan kinderen van gehuwde ouders. Dochters van gescheiden ouders gaan gemiddeld ruim 2,5 jaar eerder samenwonen dan dochters van gehuwde ouders. Bij de jongens is dit verschil minder groot, maar nog altijd ruim 1,5 jaar.
  • Kinderen van gescheiden ouders behalen gemiddeld lagere cijfers voor de CITO-toets dan kinderen van gehuwde ouders.
  • Kinderen die na de scheiding bij de vader wonen behalen hogere cijfers voor de CITO-toets dan kinderen die bij hun moeder wonen.
  • Eén op de vijf gescheiden vaders heeft geen contact meer met zijn kind(eren).
  • Eén op de zes kinderen jonger dan 21 jaar maakt een scheiding van zijn/haar ouders mee.

Wanneer vertel je het de kinderen? Helaas is er op die vraag geen eenduidig antwoord mogelijk. Belangrijk is dat jullie het er samen over eens zijn dat jullie gaan scheiden en dat jullie beiden de tijd hebben genomen om aan het idee te wennen. Een veel voorkomende valkuil is dat één van de beide ouders al uit de gezamenlijke woning is vertrokken alvorens de kinderen op de hoogte zijn gebracht van het voornemen van hun ouders om te gaan scheiden. In zo’n geval verliest het kind zijn/haar veilige omgeving.

Op de pagina “hoe vertel je het jullie kinderen” vind je nog meer handvatten om jullie kinderen op een goede manier te informeren over jullie scheiding. Daarnaast zijn er nog tal van websites waar je veel informatie kunt vinden over kinderen en de echtscheiding. Onderstaand vind je een overzicht van de belangrijkste websites.

Ouders-uit-elkaar; een website van de Raad voor de Rechtsbijstand, speciaal voor kinderen.

Nederlands Jeugdzorg Instituut; over de mogelijke gevolgen van een scheiding voor kinderen.

SIRE; kinderen in een scheiding, treffende SIRE-campagne over de gevolgen van een scheiding voor kinderen.