Berichten

Belangrijke update Kinderalimentatie 2015

Belangrijke update kinderalimentatie 2015, rechterlijke uitspraak. Ook Alleenstaande Ouderkop (AOK) moet in mindering worden gebracht op de behoefte. Gevolg: kinderalimentatie vervalt!

Op 10 maart jl. deed de Rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak in een zaak die verstrekkende gevolgen kan hebben voor de berekening van kinderalimentatie. In tegenstelling tot de rechterlijke uitspraak van 9 januari 2015 oordeelt de rechter in deze zaak dat de AOK wél  in mindering moet worden gebracht op de behoefte van het kind. Deze AOK en het vastgestelde Kindgebonden Budget bedragen samen meer dan de behoefte van het kind.

De rechter is van mening dat de richtlijnen, zoals deze door de Expertgroep zijn opgesteld, er voor moeten zorgen dat er “rechtseenheid” ontstaat. Met andere woorden, rechters moeten in vergelijkbare zaken eenzelfde standpunt innemen. Er is momenteel een discussie gaande rondom de AOK en de invloed daarvan op de behoefte. De rechtbank stelt echter dat er “op dit moment nog geen duidelijkheid is of er een wijziging zal komen over het al dan niet in aanmerking nemen van de AOK bij de bepaling van de behoefte”. Totdat daarover duidelijkheid is, moet de richtlijn van de Expertgroep worden gevolgd. In deze zaak betekent dit concreet dat de onderhoudsplichtige geen kinderalimentatie meer verschuldigd is, ondanks dat hij hiervoor wel voldoende financiële draagkracht heeft.

Welke gevolgen deze uitspraak zal hebben, moet natuurlijk nog blijken. Wellicht dat in deze zaak hoger beroep wordt aangetekend en de uitspraak dan anders uit zal vallen. Op dit moment biedt de uitspraak echter voldoende redenen om de hoogte van de kinderalimentatie opnieuw te laten berekenen en zal de hoogte van de alimentatie tot (hernieuwde) discussies gaan leiden.

Meer weten over de uitspraak en de herberekening van (kinder)alimentatie? Neem dan contact met ons op. Dat kan per mail aan info@marcelnijveld.nl of telefonisch 085 4019127!

 

Update 3 Kinderalimentatie 2015

In eerdere artikelen beschreven wij al de nieuwe Wet Hervorming Kindregelingen en de gevolgen van deze wet voor alimentatieplichtigen en alimentatiegerechtigden. Op 9 januari jl. heeft de rechtbank in Den Haag een nog niet gepubliceerde uitspraak gedaan in een zaak waarin de nieuwe wet zijdelings aan de orde kwam. In de desbetreffende beschikking wijkt de rechter op een belangrijk punt af van het advies van de Expertgroep Alimentatienormen.

Een korte samenvatting:

De vrouw ontvangt een Kindgebonden Budget ad € 340,00 per maand (berekening volgens proefberekening, website Belastingdienst). De aanbevelingen in het Rapport Alimentatienormen 2015 van de Expertgroep stellen dat dit KGB (eventueel vermeerderd met de Alleenstaande Ouderkop) in mindering moet worden gebracht op de behoefte van het kind. In deze zaak zou er na aftrek van het KGB geen behoefte aan kinderalimentatie meer bestaan.

Het oordeel van de rechter wijkt af van de aanbevelingen van de Expertgroep (bericht d.d. 3 december jl.). De rechter vindt het in strijd met de wettelijke plicht van ouders om in het levensonderhoud van hun kinderen te voorzien, voor zover hun financiële mogelijkheden dit toelaten. Ook oordeelt de rechter dat het “maatschappelijk gezien niet aanvaardbaar is, dat in de behoefte van een kind volledig wordt voorzien uit gemeenschapsmiddelen. Dat terwijl er bij de niet-primair verzorgende ouder wél draagkracht is om een bijdrage te leveren”. Volgens de rechter lijkt de Alleenstaande Ouderkop als een “inkomenspolitieke maatregel” bedoeld te zijn, die daarmee gelijk staat aan de Alleenstaande Ouderkorting die tot 2014 bestond en ook niet in mindering werd gebracht op de behoefte. In deze zaak is de alimentatieplichtige gehouden aan het betalen van alimentatie ten behoeve van zijn minderjarig kind.

De rechtbank wijkt dus op twee punten af van de aanbevelingen van de Expertgroep:

  • De Alleenstaande Ouderkop wordt in deze zaak gezien als een heffingskorting, vergelijkbaar met de Alleenstaande Ouderkorting;
  • De hoogte van de alimentatie wordt bepaald aan de hand van de behoefte én de draagkracht. Ook wanneer er -zoals in deze zaak – geen behoefte bestaat, blijft de alimentatieplicht gehandhaafd.

Binnen afzienbare tijd zullen er ongetwijfeld nog meerdere uitspraken volgen over de nieuwe wet- en regelgeving zoals deze per 1 januari jl. van kracht is geworden. Via onze site houden we je op de hoogte!

UPDATE – Kinderalimentatie 2015

Update kinderalimentatie 2015

In ons vorige nieuwsbericht kon je al lezen dat er per 1 januari een forse verandering optreedt voor gescheiden ouders. Inmiddels wordt er meer duidelijk over de gevolgen van de nieuwe wet in de praktijk. In dit bericht lees je de huidige stand van zaken.

Zoals wij in ons vorige bericht al schreven, vervalt de alleenstaande oudertoeslag in de bijstand, de alleenstaande ouderkorting en het fiscale voordeel bij het betalen van kinderalimentatie. Onder de nieuwe wet, de Wet Hervorming Kindregelingen, wordt het kindgebonden budget (KGB) verhoogd en wordt de “alleenstaande ouderkop” ingevoerd. In de praktijk betekent dit dat ouders die in aanmerking komen voor het kindgebonden budget ook in aanmerking komen voor deze “alleenstaande ouderkop” die maximaal € 3.050 (voor 2015) bedraagt. Overigens wordt ook de inkomensgrens voor het KGB verlaagd.

Bij de vaststelling van de alimentatie wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde Tremanormen. Op grond van deze normen dient het volledige bedrag dat de verzorgende ouder ontvangt aan kindgebonden budget én de alleenstaande ouderkop in mindering te worden gebracht op de behoefte van het kind. Dit kan er toe leiden dat er geen behoefte meer resteert waarin de ouders moeten voorzien. Er is dus geen reden meer om de niet-verzorgende ouder alimentatie te laten betalen.

Het eventueel vervallen van de kinderalimentatie kan betekenen dat er meer draagkracht is voor de partneralimentatie. Dat kan voor de verzorgende ouder interessant zijn omdat hij/zij door het wegvallen van de alleenstaande ouderkorting en het verlagen of vervallen van de kinderalimentatie een lager netto besteedbaar inkomen heeft. Door het vervallen van de fiscale aftrek voor kinderalimentatie kan de draagkracht van de betalende ouder echter ook verminderen, waardoor hij/zij mogelijk een reden heeft om verlaging van de  alimentatie te verzoeken.

Dat de nieuwe wet gevolgen heeft voor gescheiden ouders is duidelijk. Hoe die (financiële) gevolgen er in de praktijk uit gaan zien, verschilt per situatie. Het is verstandig om hier in een vroegtijdig stadium informatie over in te winnen. Vanzelfsprekend ben je daarvoor bij ons aan het juiste adres. Wij informeren je graag over de gevolgen van de nieuwe wet in de praktijk voor jou!