Berichten

Update kinderalimentatie, de praktijk.

Afgelopen vrijdag deed de Hoge Raad een belangrijke uitspraak met betrekking tot de berekening van de kinderalimentatie. In het bericht dat je vrijdag op mijn site kon lezen, heb ik kort uitgelegd wat de gevolgen van de uitspraak zijn. In dit artikel lees je aan de hand van een aantal rekenvoorbeelden wat de gevolgen in de praktijk zijn. Vooropgesteld, iedere situatie is anders. Wil jij weten welke gevolgen de gewijzigde regels voor jou hebben, dan kun je daarvoor contact met mij opnemen.

Uitgangspunt van de voorbeeldberekeningen zijn als volgt:

  • Partner 1, 45 jaar;
  • Partner 2, 42 jaar;
  • 2 kinderen, 15 en 11 jaar.

 

Rekenvoorbeelden kinderalimentatie nieuw

 

Sinds de invoering van de Wet Hervorming Kindregelingen in januari is de kinderalimentatie voor de alimentatieplichtige niet meer aftrekbaar. De stijging van de te betalen kinderalimentatie is dus netto. De stijging van de kinderalimentatie heeft ook gevolgen voor de hoogte van de eventuele partneralimentatie. Doordat de kosten voor de kinderen stijgen, daalt mogelijk de draagkracht en daarmee ook de partneralimentatie.

Na maanden van onzekerheid en onduidelijkheid over de te hanteren berekeningswijze is er nu eindelijk duidelijkheid. Deze duidelijkheid heeft echter verstrekkende gevolgen. Voor de alimentatieplichtige, maar ook voor de alimentatiegerechtigde. Het is verstandig om te informeren naar de gevolgen die deze uitspraak voor jouw situatie heeft. Om nieuwe afspraken te maken over de hoogte van de kinder- en/of partneralimentatie is overleg nodig. Jouw ex-partner zal wellicht niet mee willen werken aan een herberekening. Wanneer je contact met mij opneemt, kan ik aan de hand van de gegevens die jij beschikbaar hebt een indicatie geven van de praktische gevolgen van de wijziging. Daarna kunnen we eventuele vervolgstappen bespreken.

Kinderalimentatie 2015, belangrijk nieuws!

Vandaag heeft de Hoge Raad een erg belangrijke uitspraak gedaan met betrekking tot de vaststelling van de kinderalimentatie. De uitspraak kan zelfs tot gevolg hebben dat alle, na 1 januari 2013 vastgestelde kinderalimentaties, opnieuw moeten worden berekend.

Op 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen in werking getreden. In deze wet is de ‘alleenstaande ouderkop’ geïntroduceerd als onderdeel van het kindgebonden budget (KGB). De expertgroep die richtlijnen opstelt voor de berekening van de alimentatie heeft geadviseerd om het KGB in mindering te brengen op de kosten van de kinderen. In de praktijk betekende dit dat de alimentatieplichtige ouder veel minder of soms zelfs geen kinderalimentatie hoefde te betalen.

Door de uitspraak van de Hoge Raad vandaag ontstaat een geheel nieuwe situatie. De hoogte van het kindgebonden budget dient nu te worden meegeteld als inkomen bij de ouder die het kind verzorgt. Daardoor kan de kinderalimentatie fors stijgen. Een hogere kinderalimentatie betekent echter ook in sommige gevallen een verminderde draagkracht voor de partneralimentatie, waardoor deze naar beneden dient te worden bijgesteld. Door het verschil in de fiscale behandeling van kinder- en partneralimentatie, maar ook de duur van de alimentatieverplichting is het klakkeloos uitruilen van de alimentatie erg onverstandig.

Het is  daarom raadzaam te berekenen welke gevolgen deze uitspraak heeft voor jouw situatie. Aan de hand van een aantal door mij gemaakte proefberekeningen is het verschil in de te betalen/ontvangen alimentatie fors. Wil je weten welke gevolgen deze uitspraak voor jouw situatie heeft, neem dan contact met mij op. Dat kan telefonisch (085-4019127, lokaal tarief), per mail info@marcelnijveld.nl of per SMS/Whatsapp 06-21183390.

 

Kinderalimentatie, onduidelijkheid blijft.

In eerdere artikelen op onze site schreven we over de gewijzigde wet- en regelgeving met betrekking tot de vaststelling van kinderalimentatie per 1 januari 2015. Opvallend, inmiddels zijn we ruim 5 maanden verder en nog altijd is er geen enkele duidelijkheid over hoe de nieuwe wet moet worden geïnterpreteerd. Ook opvallend is het verschil in uitspraken tussen verschillende rechtbanken. Een overzicht…

Volgens de Expertgroep Alimentatienormen moet het kindgebonden budget (KGB) en de alleenstaande-0uderkop (AOK) in mindering worden gebracht op de vastgestelde behoefte van het kind. Tot zover geen onduidelijkheid. Deze ontstaat pas nadat rechtbanken op verschillende manieren met de aanbevelingen van de Expertgroep omgaan. Enkele rechtbanken volgen de zogenaamde ‘Haagse lijn’ waarbij de AOK niet wordt meegenomen in de berekeningen. Andere rechtbanken volgen deze lijn niet, waardoor er dus verschillen onstaan in de de berekeningen van de alimentatie. Verschillen die worden bepaald aan de hand van de regio waar men woont.

Er zijn inmiddels meerdere rechtzaken geweest waarin de berekening van de kinderalimentatie aan de orde werd gesteld. Een opvallende uitspraak werd gedaan in een rechtzaak waarin de rechter besloot de AOK niet mee te nemen in de berekening. De alimentatieplichtige heeft een minderjarig kind uit zijn vorige huwelijk, waarvoor hij kinderalimentatie betaalt. Uit zijn nieuwe relatie is ook een kind geboren dat vanzelfsprekend ook door hem wordt onderhouden. De rechter stelt hierbij dat de bijdrage in de kosten van het levensonderhoud voor beide kinderen gelijk moet zijn. Door de AOK mee te nemen in de berekeningen gebeurt dit echter niet. De rechter besluit de AOK niet mee te nemen in de berekeningen en verplicht de man tot het betalen van een hogere kinderalimentatie.

Vooralsnog blijft onduidelijkheid bestaan. Voor nieuwe echtscheidingen is dat vervelend, omdat de berekeningen van de kinderalimentatie (en daarmee ook de eventuele partneralimentatie) onderwerp van discussie blijven. Het is te hopen dat hierover snel duidelijkheid komt. Bij een scheiding is er al genoeg om over te discusseren…

Update 3 Kinderalimentatie 2015

In eerdere artikelen beschreven wij al de nieuwe Wet Hervorming Kindregelingen en de gevolgen van deze wet voor alimentatieplichtigen en alimentatiegerechtigden. Op 9 januari jl. heeft de rechtbank in Den Haag een nog niet gepubliceerde uitspraak gedaan in een zaak waarin de nieuwe wet zijdelings aan de orde kwam. In de desbetreffende beschikking wijkt de rechter op een belangrijk punt af van het advies van de Expertgroep Alimentatienormen.

Een korte samenvatting:

De vrouw ontvangt een Kindgebonden Budget ad € 340,00 per maand (berekening volgens proefberekening, website Belastingdienst). De aanbevelingen in het Rapport Alimentatienormen 2015 van de Expertgroep stellen dat dit KGB (eventueel vermeerderd met de Alleenstaande Ouderkop) in mindering moet worden gebracht op de behoefte van het kind. In deze zaak zou er na aftrek van het KGB geen behoefte aan kinderalimentatie meer bestaan.

Het oordeel van de rechter wijkt af van de aanbevelingen van de Expertgroep (bericht d.d. 3 december jl.). De rechter vindt het in strijd met de wettelijke plicht van ouders om in het levensonderhoud van hun kinderen te voorzien, voor zover hun financiële mogelijkheden dit toelaten. Ook oordeelt de rechter dat het “maatschappelijk gezien niet aanvaardbaar is, dat in de behoefte van een kind volledig wordt voorzien uit gemeenschapsmiddelen. Dat terwijl er bij de niet-primair verzorgende ouder wél draagkracht is om een bijdrage te leveren”. Volgens de rechter lijkt de Alleenstaande Ouderkop als een “inkomenspolitieke maatregel” bedoeld te zijn, die daarmee gelijk staat aan de Alleenstaande Ouderkorting die tot 2014 bestond en ook niet in mindering werd gebracht op de behoefte. In deze zaak is de alimentatieplichtige gehouden aan het betalen van alimentatie ten behoeve van zijn minderjarig kind.

De rechtbank wijkt dus op twee punten af van de aanbevelingen van de Expertgroep:

  • De Alleenstaande Ouderkop wordt in deze zaak gezien als een heffingskorting, vergelijkbaar met de Alleenstaande Ouderkorting;
  • De hoogte van de alimentatie wordt bepaald aan de hand van de behoefte én de draagkracht. Ook wanneer er -zoals in deze zaak – geen behoefte bestaat, blijft de alimentatieplicht gehandhaafd.

Binnen afzienbare tijd zullen er ongetwijfeld nog meerdere uitspraken volgen over de nieuwe wet- en regelgeving zoals deze per 1 januari jl. van kracht is geworden. Via onze site houden we je op de hoogte!

Update 2 Kinderalimentatie 2015

Wijzigingen kinderalimentatie 2015, de 5 meest gestelde vragen.

De afgelopen weken hebben wij veel vragen gekregen over de aanstaande wijzigingen in de kinderalimentatie die per 1 januari aanstaande van kracht worden. In deze 2e update geven wij een antwoord op de vijf vragen die ons het meest gesteld zijn.

 

1. Moet ik in 2015 nog kinderalimentatie betalen?

Dat verschilt per situatie. De hoogte van de alimentatie is afhankelijk van de behoefte en de draagkracht. De Wet Hervorming Kindregelingen zal met name invloed hebben op de behoefte van het kind, of de kinderen. Door de nieuwe wet ontvangt de verzorgende ouder  een Kindgebonden Budget en wellicht zelfs de zogenaamde Alleenstaande Ouderkop. Het advies is om deze beiden in mindering te brengen op de behoefte van het kind. Daardoor kan het zijn dat deze behoefte volledig wordt gedekt door het KGB en de Alleenstaande Ouderkop. In dat geval zou er geen kinderalimentatie meer verschuldigd zijn.

 

2. Is de nieuwe wet reden voor een wijziging van de alimentatieafspraken?

Dat is helaas nog niet duidelijk. Zeker is dat er een groot aantal wijzigingsverzoeken gaan komen. Het is alleen niet duidelijk hoe de rechters om zullen gaan met de gewijzigde situatie. De wijzigingen in 2013 hadden ook een behoorlijke impact voor de alimentatieplichtige. Toch werd dit niet gezien als wijzigingsgrond. Voor zowel de alimentatieplichtige als de alimentatiegerechtigde kunnen de wijzigingen behoorlijke financiële gevolgen hebben. Het is daarom raadzaam hier advies over in te winnen.

 

3. Hoeveel scheelt het mij netto als ik de kinderalimentatie niet meer kan aftrekken?

Wanneer de alimentatieplichtige meer dan € 416,00 per kwartaal aan kinderalimentatie betaalt, heeft hij/zij recht op een forfaitaire aftrek. Voor kinderen tot 21 jaar varieert dit bedrag tussen de € 205,00 en € 290,00 per kwartaal. Deze aftrek vervalt per 1 januari. Uitgaande van een gemiddelde forfaitaire aftrek van € 250,00 per kwartaal (€ 1.000,00 per jaar) zou het verschil netto ± € 30,00  per maand bedragen (afhankelijk van het tarief Inkomstenbelasting). Stel, een alimentatieplichtige betaalt voor zijn/haar twee kinderen € 150,00 per kind per maand, dan zou hij/zij vanaf 1 januari ± € 60,00 NETTO meer gaan betalen.

 

4. Betekent een lagere kinderalimentatie een hogere partneralimentatie?

Dat kan! Doordat er minder kinderalimentatie wordt betaald, ontstaat er meer ruimte voor partneralimentatie. Voor de betaler kan dit voordelig zijn, omdat partneralimentatie wél aftrekbaar is. Door de hogere partneralimentatie zou de ontvanger echter weer toeslagen mis kunnen lopen. Ook hier geldt dat de gevolgen per situatie verschillen.

 

5. Heeft co-ouderschap invloed op de hoogte van de kinderalimentatie?

Ja! Door co-ouderschap worden de zorg- en opvoedtaken meer verdeeld over de beide ouders. Co-ouderschap heeft echter meer gevolgen dan alleen maar een gewijzigde kinderalimentatie. Het is verstandig deze gevolgen vooraf duidelijk in beeld te brengen. Daarbij zijn er verschillende manieren waarop dit co-ouderschap kan worden vormgegeven. Voor meer informatie over co-ouderschap kun je onder andere terecht bij het Nibud en kun je vanzelfsprekend contact met ons opnemen!

UPDATE – Kinderalimentatie 2015

Update kinderalimentatie 2015

In ons vorige nieuwsbericht kon je al lezen dat er per 1 januari een forse verandering optreedt voor gescheiden ouders. Inmiddels wordt er meer duidelijk over de gevolgen van de nieuwe wet in de praktijk. In dit bericht lees je de huidige stand van zaken.

Zoals wij in ons vorige bericht al schreven, vervalt de alleenstaande oudertoeslag in de bijstand, de alleenstaande ouderkorting en het fiscale voordeel bij het betalen van kinderalimentatie. Onder de nieuwe wet, de Wet Hervorming Kindregelingen, wordt het kindgebonden budget (KGB) verhoogd en wordt de “alleenstaande ouderkop” ingevoerd. In de praktijk betekent dit dat ouders die in aanmerking komen voor het kindgebonden budget ook in aanmerking komen voor deze “alleenstaande ouderkop” die maximaal € 3.050 (voor 2015) bedraagt. Overigens wordt ook de inkomensgrens voor het KGB verlaagd.

Bij de vaststelling van de alimentatie wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde Tremanormen. Op grond van deze normen dient het volledige bedrag dat de verzorgende ouder ontvangt aan kindgebonden budget én de alleenstaande ouderkop in mindering te worden gebracht op de behoefte van het kind. Dit kan er toe leiden dat er geen behoefte meer resteert waarin de ouders moeten voorzien. Er is dus geen reden meer om de niet-verzorgende ouder alimentatie te laten betalen.

Het eventueel vervallen van de kinderalimentatie kan betekenen dat er meer draagkracht is voor de partneralimentatie. Dat kan voor de verzorgende ouder interessant zijn omdat hij/zij door het wegvallen van de alleenstaande ouderkorting en het verlagen of vervallen van de kinderalimentatie een lager netto besteedbaar inkomen heeft. Door het vervallen van de fiscale aftrek voor kinderalimentatie kan de draagkracht van de betalende ouder echter ook verminderen, waardoor hij/zij mogelijk een reden heeft om verlaging van de  alimentatie te verzoeken.

Dat de nieuwe wet gevolgen heeft voor gescheiden ouders is duidelijk. Hoe die (financiële) gevolgen er in de praktijk uit gaan zien, verschilt per situatie. Het is verstandig om hier in een vroegtijdig stadium informatie over in te winnen. Vanzelfsprekend ben je daarvoor bij ons aan het juiste adres. Wij informeren je graag over de gevolgen van de nieuwe wet in de praktijk voor jou!

Kinderalimentatie vanaf 2015 niet meer aftrekbaar

Per 1 januari 2015 treedt de Wet Hervorming Kindregelingen in werking. De alleenstaande oudertoeslag in de bijstand, de alleenstaande ouderkorting én het fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie komen te vervallen. Het kindgebonden budget wordt daarentegen verhoogd (bron www.lbio.nl). Wat betekent de wijziging in de praktijk?

De hoogte van de alimentatie wordt in eerste instantie bepaalt aan de hand van de zogenaamde behoefte. Daarnaast wordt gekeken of de alimentatieplichtige (degene die alimentatie moet betalen) voldoende draagkracht heeft om de alimentatie te kunnen betalen. Is de behoefte lager dan de draagkracht, dan zal de alimentatie niet meer bedragen dan deze behoefte. Andersom geldt ook dat wanneer de draagkracht lager is dan de behoefte, de alimentatie de draagkracht niet zal overstijgen.

Het kindgebonden budget dat ten behoeve van het kind wordt betaald, verlaagt de behoefte van het kind. De behoefte van het kind wordt dus per 1 januari 2015 voor een groter deel betaald uit dit kindgebonden budget. Het bedrag dat aan kinderalimentatie moet worden betaald  kan dus verminderen en in bepaalde gevallen zelfs volledig vervallen. Door de wijziging van het bedrag dat aan kinderalimentatie wordt betaald kan ook de partneralimentatie wijzigen. Immers, de partneralimentatie is mede-afhankelijk van de draagkracht en deze stijgt wellicht door de verlaagde kinderalimentatie. De draagkracht kan ook verminderen! Voor de alimentatieplichtige betekent de wetswijziging dat het verschil tussen de bruto en netto kinderalimentatie vervalt. Per saldo zal hij/zij meer gaan betalen. Daardoor daalt de draagkracht die mede bepalend is voor de hoogte van de partneralimentatie.

Kortom, de Wet Hervorming Kindregelingen kan verstrekkende financiële gevolgen hebben voor zowel de alimentatieplichtige als de alimentatiegerechtigde (ontvanger). Of de fiscale wijzigingen worden gezien als reden om de alimentatie te wijzigen is op dit moment nog onduidelijk. Het is echter belangrijk om al tijdig met jouw ex-partner te bespreken hoe jullie met de wijzigingen om gaan. Vanzelfsprekend zijn wij je hierbij graag van dienst.