Berichten

Kinderalimentatie 2015, belangrijk nieuws!

Vandaag heeft de Hoge Raad een erg belangrijke uitspraak gedaan met betrekking tot de vaststelling van de kinderalimentatie. De uitspraak kan zelfs tot gevolg hebben dat alle, na 1 januari 2013 vastgestelde kinderalimentaties, opnieuw moeten worden berekend.

Op 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen in werking getreden. In deze wet is de ‘alleenstaande ouderkop’ geïntroduceerd als onderdeel van het kindgebonden budget (KGB). De expertgroep die richtlijnen opstelt voor de berekening van de alimentatie heeft geadviseerd om het KGB in mindering te brengen op de kosten van de kinderen. In de praktijk betekende dit dat de alimentatieplichtige ouder veel minder of soms zelfs geen kinderalimentatie hoefde te betalen.

Door de uitspraak van de Hoge Raad vandaag ontstaat een geheel nieuwe situatie. De hoogte van het kindgebonden budget dient nu te worden meegeteld als inkomen bij de ouder die het kind verzorgt. Daardoor kan de kinderalimentatie fors stijgen. Een hogere kinderalimentatie betekent echter ook in sommige gevallen een verminderde draagkracht voor de partneralimentatie, waardoor deze naar beneden dient te worden bijgesteld. Door het verschil in de fiscale behandeling van kinder- en partneralimentatie, maar ook de duur van de alimentatieverplichting is het klakkeloos uitruilen van de alimentatie erg onverstandig.

Het is  daarom raadzaam te berekenen welke gevolgen deze uitspraak heeft voor jouw situatie. Aan de hand van een aantal door mij gemaakte proefberekeningen is het verschil in de te betalen/ontvangen alimentatie fors. Wil je weten welke gevolgen deze uitspraak voor jouw situatie heeft, neem dan contact met mij op. Dat kan telefonisch (085-4019127, lokaal tarief), per mail info@marcelnijveld.nl of per SMS/Whatsapp 06-21183390.

 

Belangrijke update Kinderalimentatie 2015

Belangrijke update kinderalimentatie 2015, rechterlijke uitspraak. Ook Alleenstaande Ouderkop (AOK) moet in mindering worden gebracht op de behoefte. Gevolg: kinderalimentatie vervalt!

Op 10 maart jl. deed de Rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak in een zaak die verstrekkende gevolgen kan hebben voor de berekening van kinderalimentatie. In tegenstelling tot de rechterlijke uitspraak van 9 januari 2015 oordeelt de rechter in deze zaak dat de AOK wél  in mindering moet worden gebracht op de behoefte van het kind. Deze AOK en het vastgestelde Kindgebonden Budget bedragen samen meer dan de behoefte van het kind.

De rechter is van mening dat de richtlijnen, zoals deze door de Expertgroep zijn opgesteld, er voor moeten zorgen dat er “rechtseenheid” ontstaat. Met andere woorden, rechters moeten in vergelijkbare zaken eenzelfde standpunt innemen. Er is momenteel een discussie gaande rondom de AOK en de invloed daarvan op de behoefte. De rechtbank stelt echter dat er “op dit moment nog geen duidelijkheid is of er een wijziging zal komen over het al dan niet in aanmerking nemen van de AOK bij de bepaling van de behoefte”. Totdat daarover duidelijkheid is, moet de richtlijn van de Expertgroep worden gevolgd. In deze zaak betekent dit concreet dat de onderhoudsplichtige geen kinderalimentatie meer verschuldigd is, ondanks dat hij hiervoor wel voldoende financiële draagkracht heeft.

Welke gevolgen deze uitspraak zal hebben, moet natuurlijk nog blijken. Wellicht dat in deze zaak hoger beroep wordt aangetekend en de uitspraak dan anders uit zal vallen. Op dit moment biedt de uitspraak echter voldoende redenen om de hoogte van de kinderalimentatie opnieuw te laten berekenen en zal de hoogte van de alimentatie tot (hernieuwde) discussies gaan leiden.

Meer weten over de uitspraak en de herberekening van (kinder)alimentatie? Neem dan contact met ons op. Dat kan per mail aan info@marcelnijveld.nl of telefonisch 085 4019127!

 

Update 3 Kinderalimentatie 2015

In eerdere artikelen beschreven wij al de nieuwe Wet Hervorming Kindregelingen en de gevolgen van deze wet voor alimentatieplichtigen en alimentatiegerechtigden. Op 9 januari jl. heeft de rechtbank in Den Haag een nog niet gepubliceerde uitspraak gedaan in een zaak waarin de nieuwe wet zijdelings aan de orde kwam. In de desbetreffende beschikking wijkt de rechter op een belangrijk punt af van het advies van de Expertgroep Alimentatienormen.

Een korte samenvatting:

De vrouw ontvangt een Kindgebonden Budget ad € 340,00 per maand (berekening volgens proefberekening, website Belastingdienst). De aanbevelingen in het Rapport Alimentatienormen 2015 van de Expertgroep stellen dat dit KGB (eventueel vermeerderd met de Alleenstaande Ouderkop) in mindering moet worden gebracht op de behoefte van het kind. In deze zaak zou er na aftrek van het KGB geen behoefte aan kinderalimentatie meer bestaan.

Het oordeel van de rechter wijkt af van de aanbevelingen van de Expertgroep (bericht d.d. 3 december jl.). De rechter vindt het in strijd met de wettelijke plicht van ouders om in het levensonderhoud van hun kinderen te voorzien, voor zover hun financiële mogelijkheden dit toelaten. Ook oordeelt de rechter dat het “maatschappelijk gezien niet aanvaardbaar is, dat in de behoefte van een kind volledig wordt voorzien uit gemeenschapsmiddelen. Dat terwijl er bij de niet-primair verzorgende ouder wél draagkracht is om een bijdrage te leveren”. Volgens de rechter lijkt de Alleenstaande Ouderkop als een “inkomenspolitieke maatregel” bedoeld te zijn, die daarmee gelijk staat aan de Alleenstaande Ouderkorting die tot 2014 bestond en ook niet in mindering werd gebracht op de behoefte. In deze zaak is de alimentatieplichtige gehouden aan het betalen van alimentatie ten behoeve van zijn minderjarig kind.

De rechtbank wijkt dus op twee punten af van de aanbevelingen van de Expertgroep:

  • De Alleenstaande Ouderkop wordt in deze zaak gezien als een heffingskorting, vergelijkbaar met de Alleenstaande Ouderkorting;
  • De hoogte van de alimentatie wordt bepaald aan de hand van de behoefte én de draagkracht. Ook wanneer er -zoals in deze zaak – geen behoefte bestaat, blijft de alimentatieplicht gehandhaafd.

Binnen afzienbare tijd zullen er ongetwijfeld nog meerdere uitspraken volgen over de nieuwe wet- en regelgeving zoals deze per 1 januari jl. van kracht is geworden. Via onze site houden we je op de hoogte!

Update 2 Kinderalimentatie 2015

Wijzigingen kinderalimentatie 2015, de 5 meest gestelde vragen.

De afgelopen weken hebben wij veel vragen gekregen over de aanstaande wijzigingen in de kinderalimentatie die per 1 januari aanstaande van kracht worden. In deze 2e update geven wij een antwoord op de vijf vragen die ons het meest gesteld zijn.

 

1. Moet ik in 2015 nog kinderalimentatie betalen?

Dat verschilt per situatie. De hoogte van de alimentatie is afhankelijk van de behoefte en de draagkracht. De Wet Hervorming Kindregelingen zal met name invloed hebben op de behoefte van het kind, of de kinderen. Door de nieuwe wet ontvangt de verzorgende ouder  een Kindgebonden Budget en wellicht zelfs de zogenaamde Alleenstaande Ouderkop. Het advies is om deze beiden in mindering te brengen op de behoefte van het kind. Daardoor kan het zijn dat deze behoefte volledig wordt gedekt door het KGB en de Alleenstaande Ouderkop. In dat geval zou er geen kinderalimentatie meer verschuldigd zijn.

 

2. Is de nieuwe wet reden voor een wijziging van de alimentatieafspraken?

Dat is helaas nog niet duidelijk. Zeker is dat er een groot aantal wijzigingsverzoeken gaan komen. Het is alleen niet duidelijk hoe de rechters om zullen gaan met de gewijzigde situatie. De wijzigingen in 2013 hadden ook een behoorlijke impact voor de alimentatieplichtige. Toch werd dit niet gezien als wijzigingsgrond. Voor zowel de alimentatieplichtige als de alimentatiegerechtigde kunnen de wijzigingen behoorlijke financiële gevolgen hebben. Het is daarom raadzaam hier advies over in te winnen.

 

3. Hoeveel scheelt het mij netto als ik de kinderalimentatie niet meer kan aftrekken?

Wanneer de alimentatieplichtige meer dan € 416,00 per kwartaal aan kinderalimentatie betaalt, heeft hij/zij recht op een forfaitaire aftrek. Voor kinderen tot 21 jaar varieert dit bedrag tussen de € 205,00 en € 290,00 per kwartaal. Deze aftrek vervalt per 1 januari. Uitgaande van een gemiddelde forfaitaire aftrek van € 250,00 per kwartaal (€ 1.000,00 per jaar) zou het verschil netto ± € 30,00  per maand bedragen (afhankelijk van het tarief Inkomstenbelasting). Stel, een alimentatieplichtige betaalt voor zijn/haar twee kinderen € 150,00 per kind per maand, dan zou hij/zij vanaf 1 januari ± € 60,00 NETTO meer gaan betalen.

 

4. Betekent een lagere kinderalimentatie een hogere partneralimentatie?

Dat kan! Doordat er minder kinderalimentatie wordt betaald, ontstaat er meer ruimte voor partneralimentatie. Voor de betaler kan dit voordelig zijn, omdat partneralimentatie wél aftrekbaar is. Door de hogere partneralimentatie zou de ontvanger echter weer toeslagen mis kunnen lopen. Ook hier geldt dat de gevolgen per situatie verschillen.

 

5. Heeft co-ouderschap invloed op de hoogte van de kinderalimentatie?

Ja! Door co-ouderschap worden de zorg- en opvoedtaken meer verdeeld over de beide ouders. Co-ouderschap heeft echter meer gevolgen dan alleen maar een gewijzigde kinderalimentatie. Het is verstandig deze gevolgen vooraf duidelijk in beeld te brengen. Daarbij zijn er verschillende manieren waarop dit co-ouderschap kan worden vormgegeven. Voor meer informatie over co-ouderschap kun je onder andere terecht bij het Nibud en kun je vanzelfsprekend contact met ons opnemen!